ارذیبهشت هر سال گلهای زردِ دشتهای سوباتان خبر از در راه بودن شقایهای سرخ را دارند . شاید این گلهای زرد از زیبایی بی نظیر شقایقهای سرخ خجلند که قبل ورود آنها به دشتهای سوباتان بساط خود را از چمنزارها جمع می کنند . البته مسافران اینگونه فکر نمی کنند بلکه این گلهای زرد را نیز هدیه زیبائی از الطاف خالق طبیعت می دانند …..

  لم دادن در این دشتها عالمی دارد .

بازیهای کودکانه هم عالمی ….