اگر به سوباتان آمدید از پارک جنگلی آلچالق دیدن فرمائید.

آلچالق یک پارک جنگلی طبیعی است که 7 نوع درختچه میوه های جنگلی بصورت بوته ای آن را پوشانده است.