شقایقها سفره های سرخشان را به پهنای دشتهای سوباتان و اطراف گستراندند . و من هم وظیفه داشتم شما را به مهمانی دیدنشان با تصاویر غیر حرفه ای خود دعوت کنم .

ببخشید فرصت این ضیافت را به دلیل مشغله زیاد ندارم .

این عکس ها از صدها عکسم را هدیه چشمان زیبایت می کنم ….

 …