در وسط شهرک سوباتان میدان ورزشی بزرگی بود که مردم جهت گذراندن اوقات فراغت خود با مشغول شدن به انواع بازیهای بومی و محلی در آنجا جمع می شدند. چند سالی است که همسایگان این زمین از سه جهت تصمیم به نابودی و تصاحب آن گرفته و علیرغم شکایتهای مکرر مردم  هیچ اقدامی از سوی مسئولین صورت نگرفته و امسال هم یکی از همسایگان راه عبوری مردم را شخم زده و خود را به مرکز زمین نزدیکتر کرده است . با این وضع چند سال آینده متجاوزین موفق به تصاحب کامل آن خواهند شد . مراتب توسط اهالی به دهیار سوباتان و بخشدار لیسار اطلاع داده شده و منتظر اقدام قانونی  آنها هستند .

این میدان بیش از نیم قرن است که محل بازی و تفریح نوجوانان و جوانان بوده ولی اینک بیش از نصف آن مورد تجاوز همسایگان قرار گرفته است .