چهارشنبه 16 بهمن 98  علیرغم وجود برف سنگین جاده سوباتان به همت اداره راه تالش بازگشایی شد.

جمعه 18 بهمن سومین جشنواره آدم برفی سوباتان برگزار خواهد شد.

جشنواره های اول و دوم در سالهای 94 و 95 اجرا شده بود.

حسن ناصری راننده لودر اداره راه تلاش خستگی ناپذیر و مجدانه ای را انجام دادند که از زحمات ایشان کمال قدرشناسی را داریم.