طبیعت بکر سوباتان امانتی الهی است که باید به نسلهای آینده نیز سپرده شود . برای حفظ این امانت الهی از هیچ تلاشی نباید فروگذار کرد . روشن بودن بیش از 300 ژنراتور برق نفتی و بنزینی ، یکی از عوامل اصلی آلودگی زیست محیطی و صوتی در سوباتان می باشد . نصب پنلهای خورشیدی که با هزینه ای معقول روشنایی پاک و مناسبی را به ییلاق نشینان سوباتان هدیه می کند ، یکی از راههای حفظ محیط زیست در این منطقه است .

کلبه مردم شناسی عشایری سوباتان دومین ساختمانی است که از برق خورشیدی استفاده می کند . امید است اهالی سوباتان اقبال خوبی به این پدیده سبز نشان دهند .

طبق مصوبه دولت نصف هزینه نصب پنلهای خورشیدی باید توسط دولت پرداخت شود .