این روزها ییلاقات تالش با شقایقهای سرخ و سایر گلهای رنگارنگ آذین بندی شده اند . دشتهای وسیع اطراف سوباتان از جمله ییلاقات آسبومار – چورون – و لوراهونی  زیباترین مناطق شقایق خیز منطقه هستند . در دشت چورون هر چه چشم کار می کند و لنز دوربین توان دارد شقایق است و شقایق .

گروههای طبیعت گرد هم از این فرصت کمال بهره را میبرند . این یکی از گروههایی است که خانوادگی پا برعرصه طبیعت گذاشته اند . استاد جعفری از پیشکسوتان ورزش تالش لیدری این جمع دوستانه را به عهده دارد .