اینبار قیچی حلب بری مرحوم استا صادق یوسفی از صنعتگران قدیمی سوباتان.این قیچی بیش از ۱۰۰ سال قدمت داشته واستا صادق لوازم فلزی مردم سوباتان را در یک قرن پیش با این ابزار تهیه میکرد.

اهدا کننده این وسیله پسر آن مرحوم یعنی آقای اباذر یوسفی میباشد.

دراین موزه بیش از 230 قلم ابزار و لوازم زندگی مردم 100 سال پیش سوباتان بصورت رایگان بنمایش گذاشته شده است .