بدنبال اجرای موفق طرح کدپستی سوباتان که 600 نفر از اهالی در آن مشارکت نمودند طرح نامگذاری معابر نیز با تعیین نام برای 66 کوچه و خیابان انجام گردید.

حالا نوبت آن رسیده است تا برای این معابر و همچنین مسیر 23 کیلومتری جاده کیش دیبی به سوباتان تابلوهای مناسب تهیه و نصب گردد تا هزاران گردشگر که از این منطقه زیبا بازدید می نمایند از سرگردانی نجات یابند.

این تابلوها با مشارکت اهالی و دهیاری سوباتان و بخشداری لیسار در حال تهیه هستند.