جمعی از اهالی سوباتان با تنظیم طوماری خواستار برگزاری انتخابات شورای اسلامی در این روستای عشایر نشین شدند.

سوباتان با بیش از 500 خانوار که تعداد زیادی از آنها دامدار و عشایر هستند فاقد شورا و دهیار رسمی می باشد.

اخیرا تعدادی از اهالی تقاضای برگزاری انتخابات شوری در سال 1400 در این روستا را کرده اند.