هر زمینی یک بهار و یک زمستان دارد ولی امسال سرزمین سوباتان سومین بهار را در پیش رو دارد .

بهار اول با فروردین آغاز شد و تا اوایل تیر ادامه داشت .

 

با شدت گرمای تابستان چمنزارهای زیبا وخوش رنگ سوباتان سوخته و رنگ باختند . دشتهای گل و گیاه طراوت و شادابی خود را از دست دادند .

تا اینکه بارشهای هفته اول مرداد بهار دوم سوباتان را به ارمغان آورد .

 بار دیگر گرمای نیمه دوم مرداد و نیمه اول شهریور سبزی چمنزارهای سوباتان را پس گرفت .

اینبار بارشهای حیاط بخش نیمه شهریور برای بار سوم سرسبزی بهاری را به دشتها و چمنزارهای سوباتان هدیه کرده اند .

گویا بهار سوم سوباتان در راه است .

دشت بیده چنان سرسبز شده که شاید باورش برای بعضیها سخت باشد .

گوسفندان سفید پوش همچون ستاره در آسمان بیده پشت میدرخشند .

برکه بیده پشت بار دیگر آب گرفته و دیگر گروههای آفرود نما توان آزارش را نخواهند داشت .