بارش برف پاییزی دامداران سوباتانی را غافلگیر کرد . اواخر مهر امسال سوباتان و اطراف آن سفید پوش شده و ارتفاع برف به حدود 40 سانتی متر رسید .این برف تقریباً بی سابقه و زود رس بود که چوپانان غافلگیر شدند . بعضی آز آنها گله های خود را به مراتع جنگلی انتقال داده و بعضی دیگر نیز چاره دیگری اندیشیدند .

یکی از این روشها گلوله کردن برف چمنزارها و پاک کردن مرتع از برف بود که با گذشت چندین روز باقیمانده گلوله های بزرگ برفی به شکل زیر در آمده اند .