اولین برف پاییزی ، سوباتان سرسبز بهاری را زمستانی کرد.

شنبه 24 آبان 99 رنگهای پاییز و بهار و زمستان در هم آمیخته و تابلوی زیبایی را ساخته بودند.

گویا روز قبل همه سوباتان سفید پوش شده بود اما در این روز از هاچا داش به بالا سفید و خود سوباتان رنگ سبز بهاری داشت.