با دستور کتبی شاهکوهی فرماندار جدید تالش برای پیشبرد امور عمرانی سوباتان کمیته ای تحت عنوان.. کمیته عمران سوباتان.. تعیین می گردد.

روستای هدف گردشگری سوباتان فاقد شورای اسلامی و دهیار رسمی بوده و به همین دلیل بسیاری از مشکلات موجود لاینحل باقی می ماند.

انتخاب کمیته عمران می تواند با جلب مشارکتهای مردمی و با استفاده از پتانسیلهای بالقوه موجود در کنار مسئولین محلی مفید باشد.