جمعه 11 اردیبهشت 94 رئیس و اعضای انجمن غار و غارشناسی ایران جهت شناسایی و ثبت غار گنجخانه سوباتان در منطقه حضور یافتند . این گروه در مسیر مراجعه خود به غار اقدام به جمع آوری زباله های پخش شده در بازار سوباتان نمودند . هر چند این حرکت انسانی آنها نشان از بزرگواریشان داشت ، اما امید دارم مردم سوباتان به جایی برسند که هیچ میهمانی دستش به زباله های رها شده شان نرسد .