در مرحله اول اجرای طرح کد پستی سوباتان 532 نفر ثبت نام کرده بودند که پلاک کد پستی آنان آماده و تحویل شد.

برای مرحله دوم نیز 80 نفر ثبت نام کرده بودند که پلاک آنها نیز در حال صدور است.

با این حساب آمار کلی پلاکهای کد پستی سوباتان به 612 مورد رسید.