3 روز از زمستان می گذرد که بهمراه دوستان هوای سوباتان به سرمان می زند.

خیلیها زمستان سوباتان را خشن و نامناسب می دانند اما زمانی که هوا خوش باشد حتی در روزهای برفی زمستان سوباتان همچون بهارش لطیف و زیباست.

امروز 3 دیماه 98 از آن روزهای بهاری زمستان است. هوا آفتابی و گرم ، برفها کمی آب شده ولی خیلی جاها هنوز سفید پوش است.

 شب آرام و سکوتی زیبا ،تنها نور چراغ قوه قوی نگهبان سوباتان است که هر از چند گاهی خانه ها را روشن می کند و چراغ چند خانه ای که برق خورشیدی نصب کرده اند.

اگر راه سوباتان متولی داشته باشد و مردم از مسدود شدن آن نگران نباشند ، سوباتان به یک شهرک زمستانی تبدیل خواهد شد که امکان برگزاری انواع ورزشهای زمستانی را دارد.

بارش باران و ذوب شدن برفها برکه زیبای بیده پشت را پر آب کرده که به زیبای سوباتان افزوده است.

بازار خلوت است و آن هیاهوی بهاری را ندارد.

پرندگان مهاجر برگشته و از سوباتان رفته اند و هیچ جنبنده ای بچشم نمیخورد،گله های گوسفندان نیز به جلگه و جنگل کوچیده اند ،از غرش موتورها و ماشینها نیز خبری نیست ، سوباتان تا چشم کار می کند سکوت است و آرامش.