23 بهمن بهمراه جمعی از دوستان سری به سوباتان زدیم ، ساکت ، آرام و هوای خوب . نزدیکهای ظهر بود که برف آرام آرام باریدن گرفت . اگر دیر می جنبیدیم شاید راه بسته می شد .

بازار سوباتان هم کماکان در انتظار بهار نشسته بود و بی صبرانه انتظار آن هیاهوی مشتاقانش را داشت .

 

دل کندن از اینهمه زیبایی سخت بود ولی ترس از بسته شدن راه مجبور به بازگشت می کرد . ای کاش تردد در مسیر سوباتان اجازه اقامت زمستانی را به دوستدارانش بدهد . انشالله …

زیبائیهای زمستان چیزی کمتر از بهار ندارد .