اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد هر سال ، زمان شکوفه زدن شقایق سرخ ییلاقات تالش است که یکی از جاذبه های گردشگری منطقه محسوب می شود . ولی گویا همه ساله قبل از شکفتن شقایقهای سرخ ، گلهای زرد داودی به پیشواز شقایقها رفته و دشتهای سوباتان و اطراف را  به سفره ای زرد رنگ تبدیل می کنند . با شکفتن شایقها این سفره زرد برچیده شده و انگار پرده زیبای سینما عوض می شود . همه این زیبائها هدیه الهی بوده و بر همگان حراست و حفاظت از آنها فرض و واجب ……