خانجون محمد جانی یکی از پهلوانان سوباتان به رحمت ایزدی پیوست . سوباتان نیز همانند سایر نقاط پهلوان خیز کشور عزیزمان ایران ، پهلوانان بزرگی را در دامان خود پرورش داده بود . مرحوم خانجون محمدجانی بزرگ خاندان قوم تخته لوی سوباتان ، پهلوانی بود که در مسابقات بومی و محلی از جمله کشتی تالشی ، قیش بازی ، کودی کودی، بورک گوتدی قاشدی و …..‌ کسی را یارای مقابله و رویارویی با او نبود .

شاهدان عینی می گویند : اگر کسی در حین بازیهای محلی که معمولاً تابستانها در ییلاقات انجام میشد ، در مقابل خانجون قرار می گرفت و با او تن به تن می شد و یا خانجون به او تنه می زد ، احتمال ضربه دیدن طرف مقابل و در رفتگی و یا شکستگی اعضای بدن آن ورزشکار بسیار زیاد بود . لذا ورزشکاران بومی از رویارویی او دوری می کردند و تیم ایشان معمولاً برنده میدان بود .