یادتان بخیر و روحتان همانند پرده های گلدوزیتان شاداب…

چه انگشت های هنرمندی ….. حیف نبود در خاک شوند؟

روح می دمیدید در فضای ساده خانه کاهگلیمان…

دیوارها با ما حرف می زدند…

رنگها شادمان می کرد …

حتی در زمستان فکر می کردیم در میان باغ و لاله زاریم…

ساده ، شاد ، زیبا ، روشن ، روح افزا و ……

 

 باغ را به خانه می آوردید..

خانه را گلستان می کردید…