با بهم خوردن طرح جمع آوری زباله در سوباتان ، امسال انباشت زباله به یکی از معضلات اصلی این ییلاق زیبا تبدیل شده است . گروه آموزشی تفریحی خانه عکاسان جوان آستین همت بالا زده و بخشی از مناطق آلوده را پاکسازی نمودند . دکتر اولیاء زاده استاد و مدرس گروه بانی این حرکت انسانی بودند که برایشان آرزوی سلامتی و سعادت دارم .

حجم زباله بقدری بالا بود که امکان انتقال با پاترولها نبود .

این هفته زباله های برکه بیده پشت نیز جمع آوری شد .

محل جمع آوری زباله های سوباتان هم که از زباله انباشته شده بود راهی جز آتش زدن را نداشت .