پاجیرو در حال سقوط به دره آبشار ورزان

به مسافران توصیه می شود هنگام رانندگی در سوباتان و اطراف مواظب دره ها باشند . سقوط نشانه بی توجهی است .