دامداران سوباتان در چیدن پشم گوسفندان هنر نمایی می کنند.

آنان با مهارتی خاص پشم گوسفندان خود را بصورت کوتاه بلند قیچی کرده و زیبایی خاصی را به آنان می دهند.

وسیله پشم چینی تالشان قیچی بزرگی است که به آن … دورد … می گویند.

 آنها بخشهایی از پشم گوسفندان را نیز نمی چیدند که خود بر زیبایی گوسفندان می افزاید.

از پشم بره برای درست کردن پارچه لباسهای شال مثل کت و شلوار و از پشم پاییزه برای درست کردن لحاف و تشک استفاده می شود.