قوم بزرگ تالش همچون سایر اقوام اصیل ایرانی در زمینه های گوناگون از هنرهای والایی برخوردار هستند.صنایع دستی ، صنایع غذایی ، موسیقی ، ورزشها و بازیهای سنتی ، معماری خاص بخشی از شاخه های هنری این قشر تلاشگر است.این انسانهای خوش ذوق بهنگام چیدن پشم گوسفندان خود نیز ذوق هنری خود را بکار گرفته و گوسفندان خود را به اشکال زیبا تزیین می کنند که این قوچ خوشگل نمونه ای از هنر آرایشی آنان است.