نشست فعالان گردشگری تالش با حضور اعضای انجمن صنفی راهنمایان گردشگری گیلان در هتل لیوادر تالش برگزار گردید.

رئیس و اعضای انجمن صنفی راهنمایان گردشگری گیلان در یک سفر دو روزه به تالش برنامه های متنوعی بشرح زیر را اجرا نمودند:

پنجشنبه صبح تشکیل جلسه در فرمانداری تالش با حضور کلیه فعالان گردشگری و مدیر کل استان و فرماندار تالش به منظور بررسی راههای توسعه صنعت گردشگری

پنجشنبه عصر بازدید میدانی از مراکز تفریحی وتاریخی تالش

پنجشنبه شب نشست با راهنمایان گردشگری تالش در هتل لیوادر 

جمعه صبح بازدید از مناطق توریستی آق اولر و مریان

جمعه عصر بازدید از قلعه صلصال لیسار

این برنامه ها به میزبانی راهنمایان گردشگری تالش بمنطور معرفی توانمندیهای گردشگری تالش به راهنمایان استان جهت هدایت گردشگزان داخلی و خارجی به این شهرستان برگزار شد.

عکس یادگاری با رییس انجمن راهنمایان گردشگری گیلان جناب آقای حارث