آبشار زیبایی در ییلاق سوباتان وجود دارد که اکثر گردشگران سوباتان از آن بازدید می کنند.

به دلیل تالشی بودن ریشه نام این آبشار تلفظ های متفاوتی از آن وجود دارد.

اخیرا به یک سند قدیمی برخورد کرده ام که نام آبشار را  ،، ویره زن ،، ثبت کرده است.

شکی ندارم که نام این آبشار از دو بخش ،، ویر ،، یعنی زیاد  و ،، وزن ،، به معنی آبشار تشکیل شده است.

اما آنچه که برایم مسلّم شده اینکه ساکنین بومی نام ابن آبشار را ،، وِرَزَن ،، تلفظ می کنند.

 

نمایی از آبشار ورزن