باتوجه به اینکه سرزمین تالش بزرگ به قوم با اصالت و ریشه دار تالشان متعلق است لذا اکثر نام جاهای این خطه نیز ریشه تالشی دارند.

آبشار ورزان سوباتان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نام تعدادی از آبشارهای تالش:

دودوزن

وزن بن

وزن سر

سو وزن

باریکه وزن

وزن

جیر وزن