معابر سوباتان نامگذاری شدند.

پیرو اجرای موفق طرح کد پستی در سوباتان و ثبت نام حدود 600 خانوار جهت گرفتن کد پستی جلسه نامگذاری معابر سوباتان با حضور بخشدار کرگانرود و دهیار سوباتان و جمعی از صاحب نظران در دفتر بخشداری تشکیل گردید.

در این جلسه برای 26 خیابان و 40 کوچه سوباتان تعیین نام شد.

در نامگذاری معابر سوباتان انتخاب نام جاها و مکانهای گردشگری و محلی و همچنین نام گیاهان دارویی و گلها از اولویت اول برخوردار بود.

نام 4 شهید سوباتان و مشاهیر منطقه نیز مورد استفاده اعضاء جلسه قرار گرفت.

قرار است برای تمامی خیابانها و کوچه ها با همیاری مردم و کمک مسئولین تابلو تهیه و نصب گردد.