در حماسه24 خرداد 92 مردم شهر لیسار دست به یک خانه تکانی کامل زده و 5 نفر چهره جدید را برای خدمتگذاری به مردم انتخاب کردند . این خانه تکانی کامل بسیار معنا دار بود . 

شهاب غفاری – سید حمداله ترابی – مهندس بابک باباخانی – حاج عسگر آصفی و محمد اشرافی مسئولیت سنگینی در پاسخ این همه لطف و محبت مردم لیسار دارند .

مردم لیسار با فهم و درک و بینش سیاسی عمیقشان کاری کردند که این تیم بهانه نا هماهنگی بین خودشان را نداشته باشند . شواهد نشان می دهد که منتخبین مردم نیز قصد جبران مافات و محبت مردم را دارند . حضور آنان و میثاق با شهدا در اولین ساعات انتخابشان پس از دیداری کوتاه با مردم در مسجد جامع شهر ، نشان از این باور تیم دارد .

انتخاب این افراد توانمند ، صالح و با برنامه می تواند قدمی برای حل مشکلات ییلاقات زیبای سوباتان نیز باشد . چرا که اینها معتقدند اکثریت مطلق اهالی سوباتان ساکنین حوزه شهر لیسار هستند که به این تیم رای داده اند ، لذا مشکلات سوباتان همان مشکلات شهروندان لیساری است . به اعتقاد بعضی ها اعضای جدید شورای شهر لیسار باید شهرک سوباتان را نیز بخشی از محدوده کاری خود ببینند .

سوباتان از داشتن حداقل امکانات و حقوق شهروندی محروم بوده و انتخاب دهیار نیز وسیله ای برای فرار ازمسئولیت بوده است . چرا که دهیاری کوچکترین امکانات را نداشته و کمترین فعالیت را نیز ندارد .

بازارچه سوباتان 15 خرداد 92