مقدمات اولیه ساخت موزه مردم شناسی لیسار انجام می شود.

تغییر کاربری زمین به گردشگری و پرداخت عوارض شهرداری ، تهیه طرح توجیهی و اقدام برای اخذ موافقت اصولی ، آماده سازی زمین و آماده کردن نقشه های اولیه بناها جزو کارها و اقدامات اولیه انجام شده است.

در تصویر زیر نقشه سه بعدی ساختمان اصلی موزه را می بینید که شامل دو طبقه و 8 اتاق بسبک قدیمی و  سنتی می بلشد.