امروزه سوباتان بعنوان یک منطقه بکر طبیعی به جاذبه ای برای همه گروههای گردشگر و طبیعت گرد تبدیل شده است .اینار هیئت موتور سواری مشکین شهر اردبیل با تعدادی موتور کراس از طریق مسیر دریاچه ندور خود را به بازار سوباتان رسانده بودند تا در رکورد ایرانگردی خود نام سوباتان را هم داشته باشند .

فاصله دریاچه ندور تا سوباتلان 21 کیلومتر است که از تنوع بسیار زیاد طبیعی برخوردار است . مشاهده اوباهای عشایر آذربایجانی خصوصا ایل شاهسون و در ادامه سیاه چادرهای عشایر تالشی در این مسیر به زیبایی آن افزوده است .