انجمن مجموعه داران ایران هر هفته روزهای چهارشنبه با یکی از مجموعه داران شخصی کشور مصاحبه ای را جهت آشنایی مردم با مجموعه های خصوصی کشور انجام می دهد . چهارشنبه 6 بهمن ماه به دعوت آقای مهندس لطفی رییس انجمن ، میهمان رادیو فرهنگ بودم که مشروح مصاحبه با اعلام قبلی پخش خواهد شد .

در این مصاحبه صمیمی نیم ساعته انگیزه و اهداف تاسیس مجموعه مردم شناسی عشایری سوباتان بیان گردید .