تا سال ۱۳۵۸ تردد اهالی لیسار به سوباتان از طریق روخان مالرو تیفیه ژی  و با اسب و قاطر انجام می شد.

تعدادی انسان زحمتکش تحت عنوان ،،چاروادار ،، در این مسیر سخت و طاقت فرسا مسئولیت انتقال بار و مسافر را عهده دار بودند.

یکی از این مردان سخت کوش و زحمتکش مرحوم جولان خلفی بود.

او سالها با تقبل سختی‌های زیاد در خدمت مردم منطقه بود و  در بین مردم نیز بعنوان فردی امین شهرت داشت.

عکس فوق در دهه ۵۰  توسط یک خبرنگار آمریکایی گرفته شده و در یک مجله آمریکایی به چاپ رسیده است.

برای جولان عمو رحمت و غفران الهی آرزو دارم.

یاد جولان عمو و دیگر چاروادارها در صفحاتی از کتاب تاریخ و خاطرات لیساریها جاودانه خواهد بود.