هر چه محرم بطرف تابستان نزدیکتر می شود مسجد سوباتان شور و حال بیشتری پیدا می کند . امسال مسجد سوباتان با حضور مداح معروف و سرشناس یعنی ادریس اردبیلی شور و حال خاصی دارد . از اوایل محرم و پس از اجرای مراسم ویژه طشت گذاری هیئت زنجیر زنی مسجد سوباتان با مداحی و نوحه سرایی ادریس اردبیلی برنامه های عزاداری خود را شروع کرده است .

دامداران ساکن روستاهای اطراف بهر زحمتی شبها خود را به مسجد سوباتان می رسانند .

البته تعداد زیادی از اهالی لیسار نیز همه ساله در ایام محرم در برنامه های عزاداری این مسجد شرکت می کنند.