شکی نیست که تاریخ تمدن سوباتان چیزی جدا از تاریخ چند هزار ساله به ثبت رسیده مریان نیست . قرابت جغرافیایی و شباهت اقلیمی سوباتان و مریان و همچنین شباهت بناهای تاریخی کشف شده در دو منطقه مبین این ادعاست . تا بحال دو گور کلان سنگی که بنا به اعتقاد بعضی از صاحب نظران خانه های دولمنی می باشد در سوباتان کشف شده است . گرچه محتویات این بناها توسط سوداگران فرهنگی به غارت رفته ولی بازسازی اسکلت و دیواره های بنا می تواند کمک شایان توجهی به معرفی تاریخ تمدن منطقه بنماید . تخته سنگهای بزرگ این بناهای تاریخی که شکسته شده و در اطراف بنا پخش شده است با کمترین هزینه قابل بازسازی است .

بنای کشف شده در نومندان محله سوباتان دارای حدود 7 متر طول و 2 متر عرض و اندازه قد انسان ارتفاع دارد .

در صورت بازسازی این آثار کشف شده و آزاد سازی راه عبوری آن ، گروههای گردشگری که در طول سال از سوباتان بازدید می کنند ، می توانند از این آثار باستانی دیدن نمایند .

 نمای بیرونی بنای نومندان محله سوباتان

گور کلان سنگی قوری دره سوباتان