اگر به سوباتان آمدید لذت نشستن مقابل بخاری هیزمی را تجربه کنید.

گرمای بخاری هیزمی ضد رماتیسم است.