خوشبختانه علیرغم ماشینی شدن زندگی عشایر منطقه هنوز عروسیهای دامداران بشکل سنتی اجرا می شود.

بخت یارمان بود تا امسال در یک عروسی محلی که دو جوان عشایر با هم وصلت داشتند شرکت داشته باشیم.

در اینجا تیتر وار مظاهر سنتی اجرا شده در این عروسی را می شمارم:

رعایت تمام اصول سنتی عروسی درمراحل خواستگاری و بله برون

اجرای عروسی و پذیرایی از میهمانان در سیاه چادر

تهیه غذای سنتی قیمه پلو

جمع آوری هدایای شرکت کنندگان بروش سنتی قدیمی

 

پوشیدن لباسهای محلی توسط جمعی از شرکت کنندگان

اجرای نمایشهای اسب سواری

اجرای کشتی سنتی تالشی

اجرای سرودها و ترانه های محلی

اهداء تعدادی گوسفند بعنوان جهازیه به عروس

و……