اگر به سوباتان آمدید دیدن طلوع آفتاب را فراموش نکنید…

اگر خودتان را به زحمت بیندازید و قبل از طلوع آفتاب خودتان را به تپه های سوباتان برسانید صحنه های بسیار زیبایی را از طلوع آفتاب روی دریای خزر خواهید دید که بی نظیر است .