سوباتان ییلاق زیبایی است که در سالهای اخیر مورد توجه گردشگران طبیعت دوست قرار گرفته و سالانه هزاران نفر از آن بازدید می کنند . در میان همه مشکلات ، معضل زباله بیش از همه آزار دهنده بود . در 25 اردیبهشت 94 فرشتگان نارنجی پوشی پیدا شدند و سوباتان را پاک سازی کردند و سیستم جمع آوری و دفع زباله را به اجرا در آوردند .

چند روزی گذشت و کارها طبق روال انجام می شد و همه و همه خوشحال بودند که سوباتان پاک و زیبا تر شده است . دیگر از پراکندگی زباله خبری نبود ، سطلها پر می شد و بموقع تخلیه و حمل می گشت …….

لعنت بر شیطان نمی دانم چه شد که یکباره همه چیز بر هم ریخت . چند روزی کار روی زمین ماند .

سطلها پر و لبریز شدند .

و چون دیگر تخلیه نمی شدند بعضیها شکسته شدند .

حیوانات وارد عرصه شدند .

 

سطلها وارونه شدند تا جلوی مغازه کسی به زباله دانی تبدیل نشود .

و دوباره سبک قدیم (آتش زدن زباله ها) در بازار راه افتاد .

فنس محل جمع آوری زباله به سرقت رفت و برگشتیم به نقطه اول ….. بلکه بدتر از آن ….

خدایا تو بداد ما برس ….