شن ریزی و زیرسازی و مرمت جاده سوباتان از کیش دیبی تا رزه انجام شد.

این مسیر 6 کیلومتری که در اثر بارندگیهای چند ماه اخیر بسیار آسیب دیده بود شن ریزی و مرمت شد.

از طرفی شرکت ملی گاز ایران با دپو کردن مقادیر زیادی لوله در حال اجرای عملیات گاز رسانی به منطقه است.

گفته می شود گاز رسانی به تمامی روستاهای جنگل نشین دهستانهای رزه و بسک انجام خواهد شد.

چنانچه گاز به روستای لیرد بسک که خانوارهای زیادی در آن ساکنند کشیده شود تاثیر بسزایی در حفظ جنگل و محیط زیست خواهد گذاشت.

همچنین در این صورت گاز به نزدیکی روستاهای دائم نشین کلمر و سقاچول خواهد رسید.

از طرفی با کشیده شدن گاز به این دو روستا احتمال گاز کشی به سوباتان بیشتر خواهد شد.

در سوباتان بیش از 500 خانه وجود دارد که اهالی لیسار بیش از 7 ماه از سال را در آنجا زندگی می کنند.