حدود 45 سال پیش وقتی در بهار خانواده ها به ییلاق کوچ می کردند ، سپاه دانش روستا نیز همراه اهالی به ییلاق می رفت تا ادامه کلاسهای درس و برگزاری امتحانات خرداد بدون مشکل در سوباتان برگزار شود .

مرحوم پرویز سرودی سپاه دانش روستای قلعه بین لیسار با لباس رسمی سپاه دانش در سوباتان (حدود 45 سال پیش)

مرحوم پرویز سرودی که سپاه دانش وقت روستای قلعه بین بود و بعدها داماد قلعه بینیها شد ، حدود 45 سال پیش بهمراه اهالی قلعه بین به روستای قلعه بین یوردی سوباتان کوچ کرده و کلاسها را در مسجد قلعه بین برگزار نمود تا بچه هایی که در بهار بهمراه خانواده به ییلاق کوچ کرده بودند از تحصیل عقب نیفتاده و مجبور به ترک تحصیل نشوند .

مرحوم سرودی با لباس فرم سپاه دانش و رادیو در دست در داش باشی سوباتان