دهیاری سوباتان با همکاری و مشارکت مردم برای کلیه خانه ها و مغازه ها و زمین های محصور از طریق اداره پست تالش و گیلان کد پستی صادر می کند.

قرار است همزمان نامگذاری معابر نیز انجام شده و برای کلیه خیابانها و کوچه ها تابلو تهیه گردد.