برف پاییزی سوباتان را سفید پوش کرد.

در روزهای اخیر بارشها در سوباتان بشکل برف بوده و سوباتان سفید پوش است.

اما راه سوباتان باز و تردد جریان دارد.