با وجود اینکه سالانه حدود 10 هزار نفر گردشگری داخلی و خارجیاز سوباتان بازدید می کنند ولی هنوز این ییلاق توریستی سرویس بهداشتی عمومی ندارد.

دو سال است که اسکلت بتنی سرویس بهداشتی در مقابل مسجد سوباتان بنا شده و به همان شکل رها شده استت.