در اولین روزهای بهار چمنزارهای سوباتان سرسبز شدند.

 

با اینکه هنوز در ارتفاعات برفها کامل آب نشده اند اما سبزینگی سوباتان خود نمایی می کند.

امسال سوباتان بهار زیبایی خواهد داشت.