هر سال از اوایل اردیبهشت دشتها و چمنزارهای سوباتان با شکوفا شدن گلهای زرد رنگ حال و روی زیبایی بخود می گیرد.

شکوفایی این گلهای زرد زیبا نشان از حال و هوای بهاری سوباتان دارد.

از اوایل خرداد نیز نوبت شقایقهای سرخ رسیده این گلهای زیباتر لباس سرخ زیباتری بر تن نوعروس قشنگ سوباتان می پوشانند.

دشتهای شقایق حدود یک ماه اطراف سوباتان را آذین بندی می کنند.

بخشی از گردشگران ورودی سوباتان فصل شکوفایی شقایقها را برای سفر به سوباتان انتخاب می کنند