جمعه 5 آذر دومین برنامه گروه کوهنوردی سوباتان لیسار اجرا شد . این بار مسئولین گروه مسیر زیبا و جنگلی قارووی به هوماسر را انتخاب کرده بودند. طبق روال همیشگی ساعت 7 صبح بچه ها جلوی مسجد جامع لیسار جمع شدند و بلافاصله بطرف مبدا پیاده روی حرکت کردند .

رییس گروه اجازه نمیده بدون آمادگی و گرم کردن و انجام حرکات کششی کسی قدم برداره و لذا طبق معمول نرمش انجام شد .

 پیرو جوان با نظم و ترتیب پشت سر جوانترین فرد گروه یعنی آقا دانیال نظیری…..

هر جا دانیال می ایستاد و فریاد میزد : یک        افراد گروه تا عدد 19 با صدای بلند اعلام حضور می کردند. پیچش صدای بچه ها در سکوت جنگل زیبا بود.

آماده سازی و صرف چای در بین راه آنهم چایی به لیموی آقا شاپور پورحسن هم به یکی از جاذبه های طبیعت گردی ما تبدیل شده …

 

 عادل روایی جوان دوست داشتنی گروه هم همیشه پلاستیک همراه داره تا موقع برگشت همه اعضای گروه زباله های مسیر را جمع آوری کنند .

 

 گروه ما در هر سفر 2 تا عکس دسته جمعی میگیره .یکی اول مسیر و دومی آخر برنامه ….

شعار گروه:

ما از طبیعت چیزی بر نمی داریم جزعکس…

و در طبیعت چیزی جا نمی گذاریم جز رد پا ….

بما بپیوندید .