سایت گیسوم با هدف معرفی توانمندیهای فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و گردشگری منطقه راه اندازی شد .

آدرس سایت : www.gisoum.ir