روستای سوباتان فاقد شورای اسلامی و دهیار رسمی است.

این روستا سالیانه میزبان هزاران گردشگر بوده و عدم ساماندهی زباله روستا یکی از معضلات اصلی این منطقه توریستی محسوب می شود.

پیک حضور گردشگران در این روستا تعطیلات نیمه خرداد است که مشکل زباله در این ایام به یک فاجعه زیست محیطی تبدیل می شود.

بی مسئولیتی گردشگرنماها و عدم وجود متولی برای ساماندهی زباله در این روستا هر سال کام طبیعت دوستان را تلختر می کند.